top of page

Acerca de

Privacyverklaring

De Steinerschool De Teunisbloem hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We houden ons altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onze nieuwe privacyverklaring worden o.a. de volgende punten uitgelegd:

 • Welke persoonsgegevens wij bewaren.

 • Met welk doel wij je persoonsgegevens bewaren.

 • Wat je rechten zijn.

Je hebt recht op inzage en aanpassing van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met info@deteunisbloem.be.

Heb je vragen over onze privacyverklaring of een gerelateerde vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@deteunisbloem.be.

 

Dat betekent dat Steinerschool De Teunisbloem:

 • je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring;

 • je persoonsgegevens alleen verwerkt voor de doelen waarvoor je toestemming gaf;

 • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken;

 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden;

 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijvoorbeeld wanneer een registratie op het registratieformulier resulteert in een inschrijving op school of wanneer een sollicitatie resulteert in een aanwerving op school);

 • op de hoogte is van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren.

De Steinerschool De Teunisbloem is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je vragen, neem gerust contact op via:

Steinerschool De Teunisbloem
Elyzeese Velden 8 – 9000 Gent – tel. 09 234 39 08 – info@deteunisbloem.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De Steinerschool De Teunisbloem verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:

   Volgens taak van algemeen belang

 • Aanmaken van registratieformulieren ter voorbereiding van een aanmelding of inschrijving, conform de wettelijke opdracht.

 • Verwerken van sollicitatiegegevens ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek.

   Om een dienstverlening te kunnen te kunnen uitvoeren

 • Verwerken van inschrijvingsgegevens voor activiteiten ingericht door de school.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Steinerschool De Teunisbloem de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens, kenmerken en voorkeur noodzakelijk ter voorbereiding van een aanmelding of inschrijving van kinderen en jongeren op een school: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, schoolkeuze en klas.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens, kenmerken en voorkeur noodzakelijk ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek: cv en gemotiveerde sollicitatiebrief.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

De Steinerschool De Teunisbloem gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben. Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft, zal de Steinerschool De Teunisbloem altijd helder en transparant over het doel communiceren.

 

Persoonsgegevens bezorgen aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kan de Steinerschool De Teunisbloem aan derde partijen doorgeven, als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • webhosting;

 • het bouwen, beheren en onderhouden van onze website;

 • het versturen van aankondigingen;

 • de analyse van geanonimiseerde en geaggregeerde gebruikersgegevens voor optimalisatie van de website;

 • beeldmateriaal bij inhoudelijke stukken waarop de afgebeelde persoon duidelijk identificeerbaar is;

 • de verwerking van (oud-)leerlingen- en (oud-)medewerkersadministratie.

De Steinerschool De Teunisbloem geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

 

Bewaartermijn

De Steinerschool De Teunisbloem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

De Steinerschool De Teunisbloem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:

 • Alle personen die namens De Teunisbloem kennis kunnen nemen van je gegevens, moeten die geheim houden. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.

 

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kan altijd vragen om de gegevens die de Steinerschool De Teunisbloem over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren.
De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen.
Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Met die vragen kan je terecht op info@deteunisbloem.be.
Om misbruik te voorkomen, kan de Steinerschool De Teunisbloem bij contact vragen om je adequaat te identificeren.

 

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je om daarover direct contact met ons op te nemen via info@deteunisbloem.be. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

bottom of page